ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : อื่นๆ
อาคารสถานที่ซ่อม : อาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ผนังชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ผนังห้อง GMP อาคารผลิต 1 เป็นสนิม
วันที่ต้องการใช้ : 2020-05-09 15:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1062
ชื่อผู้แจ้ง : ฉัตรชัย
ตำแหน่ง/ฝ่าย : ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ผู้จัดการฝ่าย : นายฉัตรชัย รุ่งสมัย
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 7 May 2020 | 08:39
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']