ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ข้างห้องวัดซีมเมอร์
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ตู้กดน้ำดื่มชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ตู้กดน้ำดื่นชำรุดน้ำรั่วไหลออกมาทำให้น้ำขังบริเวณพื้น
วันที่ต้องการใช้ :
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : รอการแก้ไข
วันที่แจ้งซ่อม : 31 July 2020 | 09:28
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']