ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : หน้าทางเข้าอาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : อ่างล้างตา ท่อต่อน้ำทิ้งชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ท่อต่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างตาชำรุด
วันที่ต้องการใช้ :
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : รอการแก้ไข
วันที่แจ้งซ่อม : 31 July 2020 | 09:25
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']