ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : โรงบรีส
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ตะข่ายหุ้มคานกันนก ชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ตะช่ายหุ้มกันนนกเกาะ ชำรุดทำให้นกเข้าไปทำรัง
วันที่ต้องการใช้ : 2020-08-01 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : รอการแก้ไข
วันที่แจ้งซ่อม : 29 July 2020 | 16:13
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']