ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้อง GMP อาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : น้ำรั่ว
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : น้ำรั่วบริเวณอ่างจุ่มเท้าคลอลีน ทำให้น้ำซึมขังบริเวณพื้นห้อง
วันที่ต้องการใช้ : 2020-07-24 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : รอการแก้ไข
วันที่แจ้งซ่อม : 22 July 2020 | 13:54
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']