ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ทางเข้าอาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : ม่าน ชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : ม่านหน้าทางเข้าอาคารผลิต 1 ชำรุด
วันที่ต้องการใช้ : 2020-06-30 12:00
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 29 June 2020 | 13:29
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']