ระบบแจ้งซ่อม

ระบบแจ้งซ่อม
หัวข้อการแจ้งซ่อม : ภายนอก
อาคารสถานที่ซ่อม : ห้อง GMP อาคารผลิต 1
สาเหตุที่แจ้งซ่อม : กระเบื้องปูพื้นหลุดชำรุด
รายละเอียงงานที่แจ้งซ่อม : กระเบื้องปูพื้นในห้อง GMP อาคารผลิต 1 แตก
วันที่ต้องการใช้ :
รหัสพนักงานผู้แจ้ง : 1198
ชื่อผู้แจ้ง : นาย บรรพต ขำสอาด
ตำแหน่ง/ฝ่าย : บุคคลและธุรการ
ผู้จัดการฝ่าย : นายอนุชัย บำรุง
สถานะ : สำเร็จ
วันที่แจ้งซ่อม : 6 June 2020 | 13:26
รูปภาพรายละเอียด : $row['repair_img']